REKRUTACJA DO PROJEKTU

15.04.2022

Uprzejmie informujemy, że od dziś rozpoczynamy rekrutację do projektu „ Senioralny most – informacja, komunikacja, porozumienie”, która potrwa do 31.05.2022 roku.

Uczestnikiem projektu mogą być mieszkańcy Chełma/Barcellona Pozzo Di Gotto w wieku powyżej 60 roku życia, którzy złożą prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy. Istnieje możliwość wcześniejszego zawieszenia naboru uczestników do projektu, w przypadku wpłynięcia do siedziby organizatora formularzy rekrutacyjnych angażujących co najmniej 200% dostępnych miejsc w projekcie.

Weryfikacja uczestników dokonana zostanie przez Komisję Rekrutacyjną, w skład, której wejdą Koordynator projektu, specjalista ds. rozliczeń finansowych oraz przedstawiciel Zarządu Wnioskodawcy – w obu organizacjach. O ostatecznym udziale w projekcie decydowała będzie lista rankingowa. Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach rekrutacji. Powstanie także lista rezerwowa, na której znajdą się osoby wg kolejności zgłoszeń spełniające kryteria rekrutacji. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanej osoby w początkowym etapie wsparcia, w jej miejsce wejdzie kolejna osoba z listy rezerwowej. Złożone dokumenty nie będą podlegały zwrotowi.

Uczestnikiem projektu może być mieszkanka/mieszkaniec Chełma, powyżej 60 roku życia bez względu na wiek, płeć, stan zdrowia, wykształcenie, sytuację materialną. Dokumenty rekrutacyjne do projektu będą dostępne na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu.

FORMULARZ REKRUTACYJNY

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

01.04.2022

Miło nam poinformować, że Chełmskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego w partnerstwie z organizacją „A Rocca” z Sycylii rozpoczęło realizację projektu „Senioralny most – informacja, komunikacja, porozumienie”.

Cel główny projektu: Zbudowanie wśród uczestników – 40 osób w wieku 60+ kompetencji przydatnych w rozpoznawaniu dezinformacji w mediach społecznościowych, kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i cyfrowych i postaw związanych z zaangażowaniem obywatelskim seniorów w odniesieniu do uzyskanej w toku projektu wiedzy i umiejętności. Projekt jest adresowany do uczestników z terenu miasta Chełma w Polsce oraz Barcellona Pozzo Di Gotto na Sycylii, Włochy.

Cele szczegółowe:

 • Stworzenie nowego typu rodzaju oferty edukacyjnej dla osób starszych odpowiadającej aktualnym potrzebom związanym z aktywnością społeczną i nowymi technologiami,
 • Zbadanie świadomości i potrzeb osób starszych w zakresie kompetencji komunikacyjnych, cyfrowych oraz związanych z przeciwidziałaniem dezinformacji i stworzenie w oparciu o to programu edukacyjnego,
 • Promowanie postaw społecznych związanych z aktywnym poszukiwaniem wiedzy, budowaniem kompetencji cyfrowych przydatnych w codziennym życiu,
 • Uruchomienie oferty szkoleniowo-doradczej dla osób starszych, stanowiącej odpowiedź na ich bieżące potrzeby,
 • Aktywizowanie seniorów do odkrywania nowych obszarów życia związanych z poznawaniem przestrzeni cyfrowej,
 • Budowanie potencjału seniorów jako osób zdolnych, posiadających pasje i istotne kompetencje,
 • Budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w środowisku lokalnym,

 

Projekt będzie realizowany od 1.04.2022 do 31.03.2023 r.

 

Projekt obejmuje działania takie jak:

 1. Kick Off Meeting oraz cykliczne spotkania w formule on-line
 2. Rekrutacja uczestników projektu
 3. Działania aktywizująco-integrujące uczestników
 4. Działania edukacyjne dla seniorów
 5. Przeprowadzenie badań ankietowych sprawdzających kompetencje seniorów w zakresie świadomości związanej z dezinformacją
 6. Opracowanie programu szkoleń i ich realizacja oraz ostateczna wersja programu wraz z rekomendacjami
 7. Organizacja wizyty studyjnej w IDMO