AKTUALNOŚCI

OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO IV EDYCJI PROJEKTU „DOTACJA NA FIRMĘ”

WSTĘPNA LISTA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO IV EDYCJI PROJEKTU „DOTACJA NA FIRMĘ”

Informujemy, że karty oceny formularzy rekrutacyjnych zostaną przesłane na skrzynki mailowe.

 

Nabór formularzy zgłoszeniowych do czwartej (ostatniej) edycji projektu „Dotacja na firmę” został zakończony.

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „DOTACJA NA FIRMĘ” III EDYCJA 2021

Informujemy, że karty oceny formularzy rekrutacyjnych zostaną przesłane na skrzynki mailowe.

 

Informujemy, że nabór formularzy zgłoszeniowych do trzeciej edycji projektu „Dotacja na firmę” został zawieszony z powodu zebrania wymaganej regulaminem liczby formularzy.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kolejnej (czwartej) edycji projektu – 09.2022 r.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt pt.: „Dotacja na firmę”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0157/18,  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez – Chełmskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” na podstawie Umowy nr 188/RPLU.09.03.00-06-0157/18 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

Grupę docelową stanowi 80 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie DG, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

a) osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),

bb) kobiety,

cc) osoby z niepełnosprawnościami,

ee) osoby o niskich kwalifikacjach,

przy czym co najmniej 60% uczestników będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. aa do lit. ee,

b) mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu uczestników, oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc – ee oraz w pkt c) i pkt e),

c) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

d) reemigranci,

e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

f) osoby pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Osoby wskazane w pkt c) – f) nie mogą stanowić więcej niż 40 % uczestników projektu.

W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c) – f) łączna liczba osób pracujących nie może stanowić więcej niż 10 % ogółu grupy docelowej.

Wyżej wymienione  osoby muszą być mieszkańcami jednego z następujących powiatów:

  • miasto Chełm
  • powiat chełmski
  • powiat włodawski
  • powiat krasnostawski
  • powiat hrubieszowski
PLANOWANE TERMINY REKRUTACJI:

Rekrutacja do projektu będzie się odbywać w czterech edycjach, dla 20 osób w każdej edycji:

– I edycja – 09.2019 r.

– II edycja – 04.2020 r.

– III edycja – 06.2021 r.

– IV edycja – 06.2022 r.

OFEROWANE WSPARCIE:

1.Wsparcie szkoleniowe

  • Grupa podstawowa – 40godzin
  • Grupa średniozaawansowana  – 24 godziny

2. Wsparcie doradcze

  • Grupa podstawowa – 8 godzin
  • Grupa średniozaawansowana – 6 godzin

3. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 27 126,48zł

4. Pomostowe wsparcie finansowe – 1300,00zł x 10m-cy

5. Pomostowe wsparcie niefinansowe (doradcze) – 10 godzin

Informujemy, że wszystkie definicje dot. grupy docelowej zostały zawarte w „Regulaminie rekrutacji uczestników”

DO POBRANIA: