Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” w Nasutowie został przedłużony do 16 grudnia 2021 roku.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt pt.: „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0026/21,  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez  Chełmskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego w partnerstwie z Fundacją Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych – Społecznik na podstawie Umowy nr 248/RPLU.09.03.00-06-0026/21-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020.

BIURA REKRUTACJI

Chełmskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego

ul. Hrubieszowska 102, 22-100 Chełm, poniedziałek-piątek godz. 9:00-15:00,

dotacjanafirme@chsrks.pl, tel. 501 868 592;

Fundacja Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych – Społecznik

Nasutów 98A/201, 21-025 Niemce, 

cwp.spolecznik@gmail.com, tel. 666 668 074.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt skierowany jest do osób będących mieszkańcami jednego z następujących powiatów:

 • m. Lublin, lubelski, świdnicki, łęczyński, lubartowski, łukowski, kraśnicki /rekrutacja Biuro Nasutów/
 • m. Chełm, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, włodawski /rekrutacja Biuro Chełm/

Grupę docelową projektu stanowi 72 osoby (z czego min. 43 kobiety) w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

1. co najmniej 90% grupy docelowej stanowią osoby pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne i bierne zawodowo) znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.

 • kobiety (min. 60% grupy docelowej),
 • osoby starsze po 50 roku życia,
 • osoby niepełnosprawne (w rozum. Ustawy z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych., a także osoby z zaburzeniami psychicznymi (w rozum. Ustawy z 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji),
 • osoby długotrwale bezrobotne oraz
 • osoby o niskich kwalifikacjach;

2. nie więcej niż 10% grupy docelowej stanowią osoby ubogie pracujące / osoby zatrudnione na podstawie umów krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilnoprawnych.

Osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (pkt. 1 a-e) będą stanowiły minimum 60% grupy docelowej.

Informujemy, że wszystkie definicje dot. grupy docelowej zostały zawarte w „Regulaminie rekrutacji uczestników”.

OFEROWANE WSPARCIE
 1. Wsparcie szkoleniowe – szkolenia grupowe
 • Grupa podstawowa – 48 godzin
 • Grupa średniozaawansowana  – 32 godziny
 1. Wsparcie szkoleniowe – szkolenia indywidualne
 • Grupa podstawowa – 12 godzin
 • Grupa średniozaawansowana i zaawansowana – 8 godzin
 1. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł netto
 2. Pomostowe wsparcie finansowe – 2000,00 zł netto x 12m-cy
DOKUMENTY DO POBRANIA
  1. Etap rekrutacji do projektu

  Zgodnie ze Standardami udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 9.3 Wnioskodawca ma możliwość uzyskania premii punktowej, zakładając kryteria rekrutacji do projektu preferujące pomysł na działalność gwarantującą utworzenie w okresie realizacji projektu dodatkowych miejsc pracy dla innych osób na terenie województwa lubelskiego. Utworzenie dodatkowych miejsc pracy przez uczestników projektu, którzy dzięki środkom EFS założą własną działalność gospodarczą, należy rozumieć jako pracowników zatrudnionych przez te osoby na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy) przez okres co najmniej 1 miesiąca, w wymiarze ½ etatu w okresie do 12 miesięcy od dnia uzyskania przez uczestnika wsparcia finansowego.

  1. Etap składania i oceny biznesplanów
  1. Etap podpisywania umów o wsparcie finansowe
  1. Etap wnioskowania o wsparcie pomostowe i podpisywania umów o wsparcie pomostowe