Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” zostanie przeprowadzony we wrześniu 2021 roku.

Szczegóły dotyczące terminu naboru oraz dokumenty rekrutacyjne zostaną zamieszczone wkrótce.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt pt.: „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0026/21,  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez  Chełmskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego w partnerstwie z Fundacją Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych – Społecznik na podstawie Umowy nr 248/RPLU.09.03.00-06-0026/21 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020.

BIURA REKRUTACJI

Chełmskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego

ul. Hrubieszowska 102, 22-100 Chełm, poniedziałek-piątek godz. 9:00-15:00,

dotacjanafirme@chsrks.pl, tel. 501 868 592;

Fundacja Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych – Społecznik

Nasutów 98A/201, 21-025 Niemce, 

cwp.spolecznik@gmail.com, tel. 666 668 074.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt skierowany jest do osób będących mieszkańcami jednego z następujących powiatów:

 • m. Lublin, lubelski, świdnicki, łęczyński, lubartowski, łukowski, kraśnicki /rekrutacja Biuro Nasutów/
 • m. Chełm, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, włodawski /rekrutacja Biuro Chełm/

Grupę docelową projektu stanowi 72 osoby (z czego min. 43 kobiety) w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

1. co najmniej 90% grupy docelowej stanowią osoby pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne i bierne zawodowo) znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.

 • kobiety (min. 60% grupy docelowej),
 • osoby starsze po 50 roku życia,
 • osoby niepełnosprawne (w rozum. Ustawy z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych., a także osoby z zaburzeniami psychicznymi (w rozum. Ustawy z 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji),
 • osoby długotrwale bezrobotne oraz
 • osoby o niskich kwalifikacjach;

2. nie więcej niż 10% grupy docelowej stanowią osoby ubogie pracujące / osoby zatrudnione na podstawie umów krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilnoprawnych.

Osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (pkt. 1 a-e) będą stanowiły minimum 60% grupy docelowej.

Informujemy, że wszystkie definicje dot. grupy docelowej zostały zawarte w „Regulaminie rekrutacji uczestników”.

OFEROWANE WSPARCIE
 1. Wsparcie szkoleniowe – szkolenia grupowe
 • Grupa podstawowa – 48 godzin
 • Grupa średniozaawansowana  – 32 godziny
 1. Wsparcie szkoleniowe – szkolenia indywidualne
 • Grupa podstawowa – 12 godzin
 • Grupa średniozaawansowana i zaawansowana – 8 godzin
 1. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł
 2. Pomostowe wsparcie finansowe – 2000,00 zł x 12m-cy